ПРАВИЛНИК за дейността на Дарителски фонд „За Мездра “

Дарителски фонд "За Мездра" е учреден на 20 октомври 2021 г.

Дарителски фонд "За Мездра" се създава с цел получаване и управление на дарения от частни дарители, в полза на значими обществени каузи в региона на Мездра.

Настоящият Правилник урежда целта, устройството и дейността на Дарителски фонд "За Мездра", наричан "Фондa".

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

1. Наименованието на Фонда е "За Мездра".

2. Седалището на Фонда е седалището на Фондация Проект Северозапад.

3. Фондът се учредява без срок.

4. Фондът се финансира с дарения от индивидуални и корпоративни дарители и/или други форми на безвъзмездно предоставяне на средства.

II. ЦЕЛИ, ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ И ПРИХОДИ

5. Фондът си поставя следните основни цели:

a. Да подкрепи талантливи и изявени ученици и студенти от Община Мездра, да съдейства за откриване и мотивиране на силните страни на децата и младежите;

b. Да предоставя ресурси извън традиционната система на образование за развитие на деца и младежи

c. Да подкрепя инициативи в областта на образованието, културата и историята на региона

6. Целите на фонда не могат да бъдат насочени към постигане на стопански резултат или облагодетелстване на конкретен субект или субекти.

7. Получаването и изразходването на финансови средства за изпълнението на целите на Фонда не могат да бъдат обвързани с политически и религиозни цели.

8. Получаването и изразходването на финансови средства за изпълнението на целите на Фонда не могат да представляват форми на търговска дейност.

9. За постигане на тези цели Фондът ще подкрепя директно крайните получатели (деца и младежи, културни и образователни институции и др.), ще осъществява програми по набиране на средства, ще организира доброволчески инициативи, ще организира, финансира и осъществява други дейности, свързани с целите на Фонда;

10. Ще набира средства чрез дарения и участие в проекти и програми, свързани с целите на фонда.

III. ИМУЩЕСТВО

11. Имуществото на Фонда се формира от дарения и всякакви други приходи, придобити от Фонда в съгласие със закона.

12. За имуществото и финансовите средства на Фонда се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство, като част от цялостната отчетност на Фондация Проект Северозапад.

13. Даренията в полза на Фонда се правят от страната и чужбина според изискванията на съответното законодателство по собствена банкова сметка.

IV. УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

14. Орган за управление на Фонда е Публичен Съветът на Фонда. В състава на публичния съвет влизат Директорът на Фондация Проект Северозапад и приелите поканата учредители.

15. С приемане на поканата за участие в Публичния съвет и с подписването му, членовете на Публичния съвет се задължават да спазват разпоредбите му.

V. ПУБЛИЧЕН СЪВЕТ НА ФОНДА

16. Публичният съвет на Фонда е помощен орган за управление на Фонда и се състои от трима до седем души.

17. Членове на Публичния съвет са учредителите на Фонда, при намаляване броя на членовете на Съвета под предвидения по предходната алинея минимум, се свиква заседание, на което се взема решение за попълване състава

18. Всеки един от членовете на Публичния съвет може да напусне колективния орган на Фонда с едностранно волеизявление, отправено писмено.

19. Член на Публичния съвет може да бъде освободен по решение на събранието на Публичния съвет в следните случаи:

a. системно нарушава разпоредбите на Правилника,

b. с действия или бездействия накърнява интересите и доброто име на Фонда.

20. Участието в Съвета е доброволно и не се заплаща.

21. Публичния съвет прави предложения по всички въпроси, касаещи функционирането на фонда, ежегодно представя основните насоки за дейността и програмата на Фонда; ежегодно представя бюджета на Фонда; ежегодно приема годишен отчет за работата на Фонда;

22. Публичния съвет се свиква от Председателя или от Директор на Фондация Проект Северозапад по тяхна инициатива или по искане на член на Съвета, най-малко два пъти годишно чрез писмена покана до всички членове, включваща датата, мястото, часа и дневния ред на заседанието и изпратена най-малко 5 дни преди датата на провеждане.

23. Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство - повече от половината от взелите участие в заседанието. Публичния съвет може да взема решения и неприсъствено (чрез подписка, с полагане на електронен подпис или по електронна поща), ако никой от членовете не възразява срещу този ред за вземане на решение. За възражение се счита получено писмено несъгласие.

VI. ДИРЕКТОРЪТ НА ФОНДАЦИЯ ПРОЕКТ СЕВЕРОЗАПАД

24. Директорът на Фондация Проект Северозапад организира, ръководи и контролира дейността на Фонда между заседанията на Публичния съвет в съответствие с решенията му и съобразно този Правилник.

25. Директорът осъществява цялостното оперативно ръководство на Фонда;

26. Директорът носи материална отговорност за имуществото на Фонда;

27. Директорът свиква заседанията на Публичния съвет на Фонда, организира и управлява програмната и финансова дейност на Фонда, разпорежда се с имуществото на Фонда при спазване изискванията на Правилника и взетите решения на Съвета.

28. Директорът сключва договори с трети лица за осъществяване дейността на Фонда.

VII. ДРУГИ

29. Финансовите средства на Фонда постъпват и се управляват в нарочно създадена от Фондация Проект Северозапад банкова сметка.

30. Средства от сметката се изразходват само след решение на Публичния съвет и при подпис на минимум двама членове на публичния съвет.

31. Фондът има свой графичен символ, който се одобрява от Публичния съвет.

32. Прекратяването на дейността на Фонда става по решение на Публичния съвет на Фонда.

33. В случай на прекратяване на Фонда, остатъкът от средства (ако има такива) по Фонда се изразходват по решение на Публичния съвет.

34. Фондация Проект Северозапад може да събира отчисления от постъпленията по фонда за администрирането му, като техния размер не може да надвишава повече от 3% и се начисляват само за суми над 5000 лева. За първата година на функциониране на фонда няма да се правят отчисления.

Дарителски фонд "За Мездра" © 2024 Фондация "Проект Северозапад". Всички права запазени!